DOCUMENTACIÓ PER A LA MATRÍCULA

LA MATRÍCULA S'HA DE FORMALITZAR AL CENTRE DEL 22 AL 27 DE JUNY. SI NO ES FA, ES PERDRÀ LA PLAÇA OBTINGUDA.

S'HAN DE DUR DUES FOTOS CARNET DE L'ALUMNE/A, FOTOCÒPIA DE LA SEVA TARJA SANITÀRIA I AQUESTS TRES DOCUMENTS ADJUNTS EMPLENATS I SIGNATS PELS PARES O TUTORS.

 3 DOCUMENTS